Välkommen till årsmöte 2024

HÄRMED INBJUDS ALLA MEDLEMMAR TILL ÅRSMÖTE MED DANSFÖRENINGEN MUNKBUGGARNA MÅNDAGEN DEN 11 MARS 2024 KL. 18.00 PÅ KVISTRÖMS GÄSTGIVERI.

Anmälan på e-post senast 7 mars till mikael.kallin@munkbuggarna.nu.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Kom och säg din mening!!
Vi bjuder på fika.

Årsmöteshandlingar kan beställas via mail info@munkbuggarna.nu 1 vecka innan årsmötet.

Röstberättigad är den som under mötesåret fyller lägst 15 år och har betalt medlemsavgiften för 2023 senast 31 december 2023. Övriga medlemmar har yttrande och förslagsrätt.

VÄLKOMNA önskar styrelsen DF Munkbuggarna

Tänk på att detta är medlemmarnas möjlighet att påverka hur styrelsen skall arbeta under året.

Föredragningslista:

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare som jämte mötets ordförande skall justera mötesprotokollet 

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

6. Fastställande av föredragningslista

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

8. Revisorernas berättelse avseende styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10. Fastställande av medlemsavgifter för 2025

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

13. Val av:

  • 1.      ordförande till styrelsen för en tid av två år,
  • 2.      två ledamöter till styrelsen för en tid av två år,
  • 3.      en ledamot till styrelsen för en tid av ett år,
  • 4.      suppleanter till styrelsen för den fastställda turordningen för en tid av ett år,
  • 5.      en revisor jämte suppleanter för en tid av ett år,
  • 6.      tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande,
  • 7.      ev. val av kommittéer och IT-ansvarig

14.  Mötets avslutande

A.     Diskussioner/Övriga frågor